Opprop for en rettferdig boligpolitikk

Sosiale og økologiske hensyn må være styrende for boligbyggingen og boligpolitikken. Bolig er et grunnleggende behov og en menneskerett. Det å sikre gode boliger til alle er et samfunnsansvar, og en rettferdig boligpolitikk må prioritere menneskers behov for bolig over økonomiske interesser.

Vi krever en aktiv og rettferdig boligpolitikk som tjener til å skaffe mennesker et godt sted å bo ved å fremme en lokal, nasjonal og global fordelingspolitikk. Spekulative investeringer i bolig globalt fører til økt pris og press på leietakere. Norge kan påvirke globalt bla. ved å stanse Oljefondets spekulative investeringer i multinasjonale boligoppkjøpsselskaper som “Blackstone”.

På nasjonalt nivå må innbyggernes rett til bolig være styrende for boligpolitikken, og bolig må behandles som en rettighet heller enn en vare. Lokalt må boligpolitikken legge til rette for sosialt mangfoldige byer og steder gjennom å styrke integrering, beboermangfold og -deltakelse, og motvirke segregering og utenforskap. Dette forutsetter reell medvirkning og at folk sikres boliger de har råd til i sine nabolag.

Vi krever en rettferdig boligpolitikk.

En større nasjonal satsning på tredje boligsektor med fokus på ikke-kommersielle og offentlige aktører.

Prisstigning i eie- og leiemarkedet i mange norske byer gjør det stadig vanskeligere å finne rimelige boliger. Løsninger innenfor en tredje boligsektor kan bidra til å sørge for rimelige boliger for alle, også de som ikke er vanskeligstilte.

Vi krever:

 • Utrede muligheten for lov om ikke-kommersielle boligorganisasjoner
 • Endring av plan- og bygningsloven slik at kommuner kan stille krav om en viss andel ikke-kommersielle boliger i alle nye boligprosjekter
 • Rimeligere boliger og økt tilbud og større mangfold av prisregulerte utleieleiligheter
 • Etablering av støtte- og låneordninger i Husbanken rettet mot ikke-kommersielle
 • Kommunene må tilby ikke-kommersielle boligorganisasjoner feste eller kjøp av tomter til under markedspris

Tryggere boforhold for alle leieboere

Leiemarkedet preges av høye boutgifter, korte leiekontrakter, utrygghet, og at beboere har liten innflytelse over eget hjem. Boligpolitikken må sørge for boliger som fremmer trygghet, helse og deltakelse i samfunnet for leieboere.

Vi krever:

 • Rimeligere leieboliger
 • Langsiktige leiekontrakter, styrket oppsigelsesvern og bedre beskyttelse mot ulovlige leieøkninger
 • Bedre ulovlighetsoppfølging i leiesektoren
 • Styrket beboerdemokrati og mer medvirkning for leieboere
 • Større andel ideelle og offentlige utleiere
 • Stans i boligspekulasjon gjennom begrensninger på overskudd i leiesektoren, økt skatt på sekundærbolig og forbud mot å la boliger stå tomme

Velferdspolitikken tilbake for vanskeligstilte på boligmarkedet

Nedprioritering av den sosiale boligpolitikken, fra nedbyggingen av Husbanken til den strenge behovsprøvingen i kommunale boliger, gjør at den boligsosiale politikken ikke lenger fungerer. Vi trenger gode velferdsordninger for de som ikke klarer å skaffe seg et sted å bo.

Vi krever:

 • Forbud mot gjengs leie og kommunalt utbytte i kommunal boligforvaltning
 • Bedre bostøtteordning
 • Lovfestet plikt for kommunene til å skaffe bolig for vanskeligstilte og utvidet kommunalt boligtilbud til flere grupper
 • Langsiktige kontrakter og sterkere oppsigelses- og utkastelsesvern i kommunale boliger
 • Mer ressurser til å bygge og pusse opp kommunale boliger, og en vedtatt minstestandard for kommunale boliger

Gode boliger til en akseptabel pris

Bokostnader kan ikke ses uavhengig av kvalitet. De siste tiårene har kvaliteten på de minste og «rimeligste» boligene blitt stadig verre. Boligene er blitt mindre, uten at det er blitt lettere å komme inn på boligmarkedet. De er trange, vanskelige å møblere og nesten ubrukelige som ramme rundt et godt liv. Tomteutnyttelsen og antall etasjer er blitt stadig høyere. Utearealer, leke- og oppholdsarealer mangler ofte sol, noe som går utover både trivsel og helse.

Vi krever:

 • Brukskrav som sikrer kvalitet i boligens utforming må innarbeides i Byggeteknisk forskrift
 • Forbud mot bygging av ettromsleiligheter
 • Boligområder som legger til rette for fellesskap og et godt naboskap
 • Gode, solrike og grønne uterom med minimum fem timer sol høst- og vår- og høstjevndøgn

Tilsluttede organisasjoner

 • Spire
 • Habitat Norge
 • Leieboerforeningen
 • LO i Oslo
 • LO Stavanger
 • Jussbuss - Husleie og gjeldsgruppen
 • Fragment
 • Svartlamon boligstiftelse
 • Boligopprøret
 • Kritisk bynettverk
 • Byutviklingens lange linjer - BULLBY
 • Aleneforeldreforeningen
 • Attac
 • Tøyen boligbyggelag
 • Ormsundveien økogrend
 • Enebakkveien 37
 • Leieboerforeningen - Lokallag for kommunale leieboere

Opprop for en rettferdig boligpolitikk er et nettverk av organisasjoner som på ulike måter engasjerer seg for et retningsskifte i norsk boligpolitikk. Siden desember 2020 har vi samarbeidet om å utarbeide felles brede krav der hovedbudskapet er at bolig først og fremst skal være et hjem og en rettighet. Vi har derfor fokusert på alternativer som kan gi rimeligere boliger og tryggere boforhold for alle.

Gruppebilde foran en blokk i Oslo

Representanter fra de ulike tilsluttede organisasjonene. Fra venstre: Judith Henriksson (Spire), Ingunn Gjerstad (LO Oslo), Ole Pedersen (Tøyen Boligbyggelag), Sofie Ringdal (Spire), Einar Hagness (Attac), Cathrine Skårn (Leieboerforeningens lokallag for kommunale leieboere), Ermal Veliqi (Jussbuss)

Vil din organisasjon slutte seg til nettverket, eller har du spørsmål om oppropet? Ta kontakt med sofie@spireorg.no.